CS III dr. GABRIELA-VIOLETA ADAM

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Predicativul suplimentar – funcție sintactică eterogenă, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Noul atlas lingvistic român. Crișana, vol. IV, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca/ Université York, Toronto, Canada, Editura Academiei Române, București, 2017, 320 p. + LX pagini introductive.
 2. Noul atlas lingvistic român. Crișana, vol. III, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca/ Université York, Toronto, Canada, Editura Academiei Române, 2011, 278 p. + LI pagini introductive.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Food as a Research Topic in the Romanian Linguistic Questionnaire-Based Inquiries, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, Supplement, nr. 2, Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu (eds.), MultiTrack Research on Food. Building the Romanian File. În curs de apariție (coautor).
 2. Hrana ca subiect de cercetare în anchetele lingvistice românești, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 405–423 (coautor).
 3. In memoriam Dorin Urițescu (1946‒2020), în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 78‒80 (coautor).
 4. Ancheta dialectală din Scărișoara (ALR II). Modalități de valorificare a textului dialectal, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 219–230 (coautor).
 5. Din arhiva Muzeului Limbii Române. Ancheta de probă din Prundu Bârgăului (jud. Bistriţa-Năsăud), în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (ed.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 83–91.
 6. Câteva consideraţii asupra editării ALRT I, în Lucrările Celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 29‒30 august 2018, Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2020, p. 287–304 (coautor).
 7. Documentarea conținuturilor semantice redate interjecțional în Atlasul lingvistic român II, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 2, p. 161–172.
 8. Din arhiva Muzeului limbii române. Chestionarele de probă ale ALR, în „Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele conferinței internaționale «Zilele Sextil Pușcariu»”, ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2019, p. 37-51.
 9. Auxiliare relaționale: adverbele calitative ca, de, drept, în „Dacoromania”, s.n. XXIII, 2018, nr. 1, p. 7–16.
 10. Nume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic român, în Name and naming. Sacred and profane in onomastics, Baia Mare, September 5‒7, 2017. Proceedings of the fourth International Conference on Onomastics (ICONN 4), p. 703‒713 (coautor).
 11. Supranumele din localitatea Cozla (jud. Sălaj), în Name and naming. Sacred and profane in onomastics, Baia Mare, September 5‒7, 2017. Proceedings of the fourth International Conference on Onomastics (ICONN 4), p. 466‒482 (coautor).
 12. Recenzie la Teodor Oancă, Microsisteme antroponimice românești, în „Dacoromania”, s. n., XXII, 2017, nr. 1, p. 77–79.
 13. Consecințe fonologice și morfo­fonologice ale palatalizării labialelor în Crișana, în Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014), Cluj-Napoca, Editurile Scriptor & Argonaut, Societatea Română de Dialectologie; Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2016, p. 374–391 (coautor).
 14. Etnonime și porecle pentru diferite nume etnice pe baza ALR, în „Dacoromania”, s.n., XX, 2015, nr. 2, p. 123–134.
 15. Etnonime și porecle pentru diferite nume etnice pe baza ALR, în „Dacoromania”, s.n., XX, 2015, nr. 2, p. 123–134.
 16. Auxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentar, în Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu (ed.), Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, Cluj-Napoca, Editura Scriptor & Argonaut, 2015, p. 47–53.
 17. Sistemul popular de denominație personală din com. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud, în „Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale «Sextil Pușcariu»”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Editura Scriptor & Argonaut, 2015, p. 45–56.
 18. Structuri restrictive în dialectul dacoromân, în Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut & Scriptor, Societatea Română de Dialectologie; Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2014, p. 7‒18 (coautor).
 19. Câteva aspecte privind formarea numelor de grup, în „Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie”, Cluj-Napoca (16–17 septembrie 2010), Editura Argonaut-Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, p. 7–22.
 20. Complementul predicativ al obiectului (CPO) și predicativul suplimentar (PS). Controverse și interpretări, în „Dacoromania”, s.n., XV, 2010, nr. 1, p. 71–81.
 21. Ocurențele lui de în structurile toponimice,în „Dacoromania”, s.n., XIV, 2009, nr. 1, p. 61–66.
 22. Dublete pentru forma de singular a substantivelor pe baza materialelor din atlasele lingvistice,în „Lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie”, vol. I, Cluj-Napoca, Mega, 2009, p. 53–63.
 23. Construcții cvasilocuționale. Aspecte problematice, în „Limbaj primar vs. Metalimbaj. Structuri, funcții și utilizări ale limbii”, coordonator Emma Tămâianu-Morita, Miorița Ulrich, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 74–80.
 24. Nominalizarea și implicațiile relaționale (cu aplicare – elementul predicativ suplimentar), în „Dacoromania”, s.n., XI, 2006–2007, p. 311–313.
 25. Recenzie la Ioan Pătruț, Studii de onomastică românească, Ediție îngrijită, postfață și indice de Eugen Pavel,Clusium, 2005, 239 p., în „Dacoromania”, s.n., XI, 2006–2007, p. 329–330.
 26. Recenzie la Tezaurul Toponic al României (TTRT). Județul Sălaj, București, Editura Academiei Române, 2006, în „Dacoromania”, s. n., XIII, 2008, nr. 1, p. 75–78.
 27. Propoziția subiectivă – concretizare la nivel interpropozițional a funcției sintactice, în Sympozion II. Lucrările sesiunii științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din 22 aprilie 2005, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 2006, p. 27–32.

Comunicări științifice:

 1. Din arhiva Muzeului limbii române. Anchetele dialectale din Piua Petrii (ALR II), comunicare prezentată în cadrul Simpozionului 15212021. Graiurile muntenești de la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung la cercetările dialectale actuale, organizat de Sectorul de Dialectologie şi Sociolingvistică din cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, 9–10 decembrie 2021, online.
 2. Textele inedite din fondul documentar ALRT II. Inventariere, transcriere, accesibilizare, comunicare prezentată în cadrul Simpozionului Granturilor Academiei Române (SGAR–2021), Secția Literatură și Filologie, 25–26 noiembrie 2021, online (coautor).
 3. Gabriela Violeta Adam, Cosmina-Maria Berindei, Veronica Ana Vlasin, Hrana ca subiect de cercetare în anchetele lingvistice românești, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 4. Gabriela Violeta Adam, Veronica Ana Vlasin, Le Nouvel Atlas linguistique roumain – Crișana. Réalisations et perspectives à valoriser l'expérience de l'atlas / The New Romanian Linguistic Atlas ‒ Crișana. Achievements and perspectives in developing the atlas experience în cadrul Research Festival 2021, panelul „Dorin Uritescu and the Romanian Linguistic Atlas ‒ Crisana” organizat de Centre for Research on Language and Language Contact, Glendon College, York University (Canada), 8 aprilie 2021, online.
 5. Documentarea interjecțiilor și a verbelor onomatopeice în Atlasul lingvistic român, comunicare susținută în cadrul Atelierului de lingvistică online, organizat de Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Bucureşti, 25–26 septembrie 2020.
 6. Romanian Online Dialect Atlas – Atlasul lingvistic român (RODA – ALR). Modele şi tipuri de editare şi digitizare a patrimoniului lingvistic ALR, dezbatere în cadrul Celui de-Al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2020 (coautor).
 7. NALR – Crişana, vol. V Verbul. Tehnici de redactare şi analiză a materialului lingvistic, comunicare susținută în cadrul Celui de-al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Societatea Română de Dialectologie și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2020 (coautor).
 8. Din arhiva Muzeului limbii române. Chestionarele de probă ale ALR, comunicare susținută în cadrul Conferinței internaționale Zilele Sextil Pușcariu, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 1213 septembrie 2019.
 9. Toponimia românească din lucrările lui Szabó T. Attila. Comitatul Solnoc-Dăbâca, comunicare susținută în cadrul conferinței Name and naming: Multiculturalism in Onomastics, Baia Mare, 35 septembrie 2019.
 10. Considerații asupra editării ALRT I, comunicare susținută în cadrul Celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie organizat de Societatea Română de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 30–31 august 2018 (coautor).
 11. Supranumele în sistemul antroponimic din localitatea Cozla (jud. Sălaj), comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Numele și numirea. Sacru și profan în omomastică, Baia Mare, 5‒7 septembrie, 2017 (coautor).
 12. Nume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic român, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Numele și numirea. Sacru și profan în omomastică, Baia Mare, 5‒7 septembrie, 2017 (coautor).
 13. Termeni pentru câteva boli infectocontagioase în anchetele ALR (pojar, scarlatină, vărsat), comunicare przentată în cadrul Cel de-al XVII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Societatea Română de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 89 septembrie 2016.
 14. Informații etnologice arhivate în fondurile documentare ale Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, la Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, mai 2015 (coautor).
 15. Palatalizarea labialelor în grupuri consonantice și în context flexionar în Crișana: consecințe fonologice și morfofonologice, susținută în cadrul Celui de-al XVI-lea Simpozion Național de Dialectologie, organizat de Societatea Română de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 1112 septembrie 2014 (coautor).
 16. Construcții comparative și restrictive în textul dialectal. Tipologie și structură, în cadrul Zilelelor Academice Clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 21‒26 mai 2012 (coautor).
 17. Predicativul suplimentar din perspectiva categoriilor antinomice unicitate vs multiplicitate, comunicare prezentată în cadrul Colocviului internațional Limba română – abordări tradiționale și moderne, Ediția a II-a,Secțiunea Structura grama­ticală a limbii române, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 6‒7 mai 2011.
 18. Câteva aspecte privind formarea numelor de grup, comunicare susținută cu ocazia Zilelor Academice Clujene, secțiunea Muzeul Limbii Române, organizate de Academia Română Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 1–4 iunie 2010.
 19. Harta omona-semasiologică am obosit pe baza NALR-Crișana, lucrare prezentată în cadrul Celui de-al XIV-lea simpozion internațional de dialectologie, organizat de Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 16–18 septembrie 2010 (coautor).
 20. Conceptul de cvasilocuțiune – aspecte problematice, Lucrare prezentată la Simpozion Interdisciplinar K să uiți de durere”, organizat de Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de lingvistică generală și semiotică în colaborare cu Universitatea Bamberg, Romanische Sprachwissenschaft, 6–7 martie 2008.
 21. Cvasilocuțiunea – aspecte relaționale, lucrare prezentată la Simpozionul de Lingvistică și Filologie, organizat de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 11–12 iunie 2008.
 22. Dublete pentru forma de singular a substantivelor pe baza materialelor din atlasele lingvistice, lucrare prezentată la Cel de-al XIII-lea simpozion internațional de dialectologie, organizat de Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura Română, 19–21 septembrie 2008.
 23. Elementul predicativ suplimentar vs numele predicativ din perspectiva nominalizării, comunicare prezentată la Colocviului internațional Limba română – abordări tradiționale și moderne, Ediția I,Secțiunea: Structura grama­ticală a limbii române, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 19–20 octombrie 2007.
 24. Ocurențele lui de în structurile toponimice, lucrare prezentată la Simpozionul Național de Lingvistică, organizat de  Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, 13–14 noiembrie 2007.
 25. Nominalizarea și implicațiile relaționale (cu aplicare – elementul predicativ suplimentar), susținută cu ocazia Zilelor Academice Clujene, secțiunea Muzeul Limbii Române, organizat de Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 26 iunie 2006.
 26. Construcții atipice cu element predicativ suplimentar, lucrare prezentată la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Limba Română, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 26 mai 2006.
 27. Propoziția subiectivă – concretizare la nivel interpropozițional a funcției sintactice, lucrare prezentată la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Limba Română, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 22 aprilie 2005.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi