CS III dr. ROZALIA COLCIAR

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Dialectologie și pragmatică. Studii de pragmalingvistică a textului dialectal, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018, 183 p.
 2. Timpul discursului la Max Blecher, cu o prefață de Rodica Marian, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, 302 p.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Atlasul lingvistic român pe regiuni – Transilvania,vol. IV, București, Editura Academiei Române, 2006, 356 p.
 2. Atlasul lingvistic român pe regiuni – Transilvania,vol. III, București, Editura Academiei Române, 2002, 312 p.
 3. Atlasul lingvistic român pe regiuni – Transilvania, vol. II, București, Editura Academiei Române, 1997, 307 p.

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Sextil Pușcariu – diplomate (Résumé), traducere în limba franceză a rezumatului la: Gabriel Vasiliu, Sextil Pușcariu – diplomat, Cuvânt înainte de profesor dr. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2013, p. 286–287.
 2. Sextil Pușcariu et «Dicționarul Limbii Române» (Résumé), traducere în limba franceză a rezumatului la: Gabriel Vasiliu, Sextil Pușcariu și Dicționarul Limbii Române,  Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, p. 447–448.
 3. Sextil Pușcariu – précurseur d’une époque et créateur d’école (Résumé), traducere în limba franceză a rezumatului la: Gabriel Vasiliu, SEXTIL PUȘCARIU în gândirea contemporanilor, Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Andrei Marga, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2008, p. 268–269.
 4. Sextil Pușcariu, Latinité et orthodoxie, traducere în limba franceză a rezumatului la: Sextil Pușcariu, Latinitate și ortodoxie, Ediție îngrijită, studiu și indice de nume de Gabriel Vasiliu, Prefață de Bartolomeu al Clujului, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006, p. 196.
 5. Sextil Pușcariu – directeur de publications (Résumé), traducere în limba franceză a rezumatului la: Gabriel Vasiliu, SEXTIL PUȘCARIU – Director de publicații, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2004, p. 352 (traducere).                             
 6. Résumés des documents, p. XXXIX-LX,în: Academia Română, Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIV (1371-1375), volum întocmit de: Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross, București, Editura Academiei Române, 2002, p. XXXIX-LX (vezi Nota editorilor, p. XI) (traducere).
 7. Lucian Boz, Scrisori din exil: Lucian Boz în corespondență cu Ștefan Baciu, Emil Cioran, Anton Dumitriu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Constantin Noica și Nicolae Steinhardt; ediție îngrijită și note de Mircea Popa; traduceri de Doru Burlacu, Călin Teutișan și Rozalia Groza (Colciar), Cluj-Napoca,Editura Dacia, 2001, 254 p.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Antroponime oficiale în texte dialectale românești, în vol. Rozalia Colciar, Adelina Emilia Mihali, In Honorem Magistri DUMITRU LOȘONȚI - 80, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2022, p. 180-194. ISBN 978-606-17-1935-8.
 2. Recenzie la: George Dan Istrate, Glossario delle arti visuali, Pisa, Edizioni ETS, 2020, 169 p. ISBN 978-884673399-3, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia”, anul LXVII, 1, 2022, p. 359-362. - revistă indexată Clarivate Analytics.
 3. Câteva precizări asupra fenomenului sintactic al elipsei în discursul oral, în revista Secției de filologie și literatură a Academiei Române „Fonetică și Dialectologie”, XL, 2021. P. 27-38, ISSN 0071-6855. Revist[ indexată ERIH – PLUS .
 4. Recenzie la: Denisa-Alexandra Ionescu, Schimbări de nume. Numele ca mască. Studiu comparativ cu privire la onomastica românească și cea italiană, în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 94‒95.
 5. In memoriam Petru Neiescu (19272020), în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 73–74.
 6. Diminutive și hipocoristice folosite în localitatea Feleacu (jud. Cluj), în „Dacoromania”, XXVI, 2021, nr. 1, p. 62–68.
 7. Repere antroponimice maramureșene: de la Chestionarele Muzeului Limbii Române, până astăzi, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 22, 2021, nr. 1, p. 301–316 (coautor).
 8. Valori semantico-pragmatice ale interjecției în textul dialectal, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 90–102 (coautor).
 9. Supranume și porecle masculine în ALRR– Transilvania, în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 341–352 (coautor).
 10. Atitudine descriptivă și comentariu metalingvistic în ALRR-Transilvania, în „Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, LXV, 2020, p. 277–283.
 11. Supranume și porecle colective pe baza NALR, în Lucrările Celui de-al XVIII‑lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 29‒30 august 2018, Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2020, p. 69–85 (coautor).
 12. Din terminologia portului popular românesc: ʽînvelitoare femeiască pentru capʼ, pe baza ALR I și a NALR, în Româna în context romanic. Actele celui de-al Al XIX-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (București, 2223 noiembrie 2019), București, Editura Universității din București, 2020, p. 361–372.
 13. Regard comparatif sur les enquêtes dialectales roumaines: des Questionnaires du Musée de la Langue Roumaine, à l’ALR I et à l’ALRR-Trans., în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia”, LXV, 4, 2020, p. 119–128.
 14. Elipsa în textul dialectal (de la ALRT II, la textele NALR), în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, XXI, 2020, nr. 1, p. 242–254.
 15. Recenzie la: Iulia Mihaela Tămaș, Elipsa, o abordare din perspectivă textual-discursivă, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 2, p. 195–197.
 16. Recenzie la: Manuela Nevaci (coord.), Manuela Nevaci, Carmen–Irina Floarea, Ionuț Geană, Teodora Toroipan, Convergențe lingvistice balcano–romanice în dialectele românești sud–dunărene, în „Fonetică și Dialectologie”, XXXIX, 2020, p. 205–207.
 17. Recenzie la: Manuela Nevaci (coord.), Manuela Nevaci, Carmen-Irina Floarea, Ionuț Geană, Teodora Toroipan, Convergențe lingvistice balcano-romanice în dialectele românești sud-dunărene, în „Fonetică și Dialectologie”, XXXIX, 2020.
 18. Comentarii metalingvistice în textul dialectal, în vol. Adrian Chircu, Maria Aldea (ed.), Din dragoste de dascăl și de voroavă. Omagiu Doamnei Profesor Elena Dragoș – La aniversare, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2019, p. 119–126.
 19. Precizări asupra numeralelor de tipul (de–) a doua oară, (de–) al doilea pe baza materialului NALR, în vol. Adina Dragomirescu, Oana Niculescu, Camelia Ușurelu, Rodica Zafiu (ed.), Româna și limbile romanice. Actele celui de–al Al XVIII–lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (București, 23–24 noiembrie 2018), București, Editura Universității din București, 2019, p. 311–316.
 20. Supranume și porecle feminine în ALRR Transilvania, în vol. Eugen Pavel et alii (ed.), Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV–a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, p. 101–111. (coautor).
 21. Atlasele lingvistice românești din perspectivă socio– și pragmalingvistică, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2019, nr. 20, tom 1, p. 133–142.
 22. Valori semantico–pragmatice ale apoziției în limba română vorbită, în „Buletin Științific. Fascicula Filologie”, Seria A, XXVIII, 2019, p. 17–27.
 23. Apoziția ecuativă și valorile ei semantico–pragmatice în textul dialectal, în „Dacoromania”, XXIV, 2019, nr. 2, p. 147–154.
 24. Recenzie la: Florin–Teodor Olariu, Variație și varietăți în limba română. Studii de dialectologie și sociolingvistică, Iași, Institutul European, 2017, 260 p., în „Dacoromania”, XXIV, 2019, nr. 1, p. 99–101.
 25. Dénominations romanes pour ՙtronc՚, în „Fonetică și Dialectologie”, XXXVIII, 2019, p. 5–14. (coautor).
 26. Recenzie la: Joan Veny, Petit Atles Lingüístic del Domini Català, volum 6, Institut dʼEstudis Catalans, Barcelona, 2017, 324 p., în „Dacoromania”, XXIV, 2019, nr. 1, p. 101–102.
 27. Termeni pentru ʽCalea Lacteeʼ pe baza materialului NALR, în Veronica–Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu (ed.), Lucrările celui de–Al XVII–lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut și Scriptor, 2018, p. 87–98.
 28. Sistemul popular de denominație personală din Feleacu (jud. Cluj). Supranumele, în vol.: Societatea Enciclopedică a Banatului, In Honorem Magistri Simion Dănilă 75, volum îngrijit de Crișu Dascălu, Doina Bogdan-Dascălu, Ioan David și Hans Dama, Timișoara, Editura David Press Print, 2018, p. 175–181.
 29. Valori pragmatice ale anacolutului în textul dialectal: anacolutul cazului, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, XIX, 2018, nr. 2, p. 167–174.
 30. Mărci pragmatice cu rol persuasiv în discursul narativ oral, în vol. Elena Platon, Lavinia–Iunia Vasiu, Antonela Arieșan (ed.), Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS). Actele conferinței internaționale „Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS)”, Cluj-Napoca, 20–21 octombrie 2017, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2018, p. 175–181.
 31. Valori pragmatice ale repetiției în textul dialectal, în „Fonetică și Dialectologie”, București, XXXVII, 2018, p. 17–28.
 32. Considerații asupra toponimiei satului Feleacu (jud. Cluj), în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a III–a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017,     Cluj-Napoca, Editurile Scriptor și Argonaut, 2017, p. 134–148.
 33. Nume de familie din Feleacu (jud. Cluj), în Oliviu Felecan (ed.), ICONN 4. Name and Naming. Proceedings of the fourth International Conference on Onomastics „Name and Naming”. Sacred and profane in onomastics. Baia Mare, september 5–7, 2017, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2017, p. 67–73.
 34. Alocutivele în discursul narativ oral, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2017, nr. 18, p. 199–204.
 35. Recenzie la: Elena Dragoș, Morfosintaxa metaforei (secolul al XIX–lea). Considerații etimologice și pragmatice, București, Editura Academiei Române, 2016, 199 p., în „Dacoromania”, XXII, 2017, nr. 1, p. 69–71.
 36. Recenzie la: Centrul de Cercetare și Documentare Baia Mare, Vasile Frățilă, Studii istroromâne, ediție îngrijită și studiu introductiv de Ioan–Mircea Farcaș, București, Editura Universității din București, 2016, 586 p., în „Dacoromania”, XXII, 2017, nr. 2, p. 185–187.
 37. Identitate și alteritate în discursul narativ oral, în Veronica–Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu (ed.), Lucrările celui de–Al XV–lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut și Scriptor, 2014, p. 71–78.
 38. Graiul din Feleacu (jud. Cluj), în Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi (ed.), Lucrările celui de–al XIV–lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 16–17 septembrie 2010), Cluj-Napoca, Editurile Scriptor și Argonaut, 2012, p. 72–83.
 39. Strategii ale politeții negative în textul dialectal în Lucrările celui de–al XIII–lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Baia Mare (SID –BM), 19–21 septembrie 2008, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2009, p. 11–19.
 40. Forme de deixis în textul dialectal, în G.G. Neamțu, Ștefan Gencărău, Adrian Chircu (ed.), Limba română – abordări tradiționale și moderne. Actele colocviului internațional organizat de Catedra de limba română și de Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș–Bolyai”, Cluj-Napoca, 19–20 octombrie 2007 (LR – ATM), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 379–386.
 41. Textul dialectal din perspectivă pragmatică, în The Proceedings of the European Integration – Between Tradition and Modernity Congress (EITM) , 2007, Târgu-Mureș, volume number 2, Editura Universității „Petru Maior”, 2007, p. 232–238.
 42. Imperfectul în discursul narativ al lui Max Blecher, în „Dacoromania”, IX–X, 2004–2005, p. 293–300.
 43. Porecle din localitatea Feleacu, jud. Cluj, în „Dacoromania”, IX–X, 2004–2005, p. 239–242.
 44. Prezentul în discursul narativ al lui Max Blecher, în „Dacoromania”, V–VI, 2000–2001, p. 165–179.
 45. Privire comparativă asupra anchetelor dialectale pentru ALR I și ALRR–Transilvania în localitatea Feleacu – Cluj, în „Dacoromania”, III–IV, 1998–1999, p. 49–55.
 46. Recenzie la: Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni – Transilvania, vol. II, București, Editura Academiei Române, 1997, 307 p., în „Dacoromania”, serie nouă, III–IV, 1998–1999, p. 261.
 47. Recenzie la: M. A. Gabinski, Din problemele gramaticii și derivării române, Chișinău, Editura «Știința», 1991, 130 p., în „Cercetări de Lingvistică” (CL), actualmente „Dacoromania”, XXXVII, 1992, nr. 1, p. 90–91.
 48. Cronică la: Al VII–lea Simpozion Național de Dialectologie. București, 15–17 octombrie 1992, în „Cercetări de Lingvistică” (CL), actualmente „Dacoromania”, XXXVII, 1992, nr. 2, p. 195–196.
 49. Recenzie la: Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni – Transilvania, vol. I, București, Editura Academiei Române, 1992, în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai. Series Philologia”, XXXVII, 1992, nr. 3, p. 93–94.
 50. „Boul împenat” – un vechi ritual agrar din Transilvania, în „THALIA. Teatru și ritual” (Revistă de Teatru, Facultatea de Litere din Cluj), II, 1992, p. 4–5.
 51. Recenzie la: Memoriile Comisiei de Folclor, Editura Academiei Române, București, 1990, 232 p.,în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai. Series Philologia”, XXXV, 1990, nr. 2, p. 99–100.

Comunicări științifice:

 1. Simbolul Împăratului Traian în terminologia lingvistică din răspunsurile obținute la anchetele lingvistice pentru noțiunea ʽCalea Lacteeʼ– participare cu comunicare/luare de cuvânt la dezbaterea pe tema cărții lui Ion Taloș, Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV-XX , Prefață de Ioan-Aurel Pop și  anexă realizată de Ion Taloș și Petre Florea, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană (Colecția Școala Ardeleană de Antropologie), 2021, organizată de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” Cluj-Napoca, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Editura Școala Ardeleană, 22 februarie 2022 – online.
 2. Valori semantico-pragmatice ale interjecției în textul dialectal, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online (coautor).
 3. Anthroponymes conventionnels et non-conventionnels dans les textes dialectaux roumains, comunicare susținută la 27th International Congress ofOnomastics Sciences (ICOS), organizat de Jagiellonian University of Krakow, Faculty of Polish Studies, Centre for Communications and Marketing and Institut of Polish Language of the Polish Academy of Sciences, Cracovia (Polonia), 22‒27 august 2021, online.
 4. 041 tronc (preliminary version), comunicare susținută la Al 53-lea Simpozion Internațional al „Atlasului Limbilor Europei”, organizat de Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, 17‒18 iunie 2021, online (coautor).
 5. Repere antroponimice maramureșene: de la Chestionarele Muzeului Limbii Române, până astăzi, comunicare susținută la Conferința Internațională „Dialogul culturilor – între tradiție și modernitate”, ediția a XXI-a, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural, Alba Iulia, 21‒22 mai 2021, online (coautor).
 6. Commentaires métalinguistiques dans l’ALRR-Transilvania et dans le NALR-Crișana, comunicare susținută la Conferința Internațională „From traditional to interactive linguo-geography – on the eve of one hundred and the tenth anniversary of the birth of Prof. Stoyko Stoykov (1912-1969)”, organizată de The Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography at the Institute for Bulgarian Language, Sofia (Bulgaria), 28‒30 aprilie 2021, online.
 7. Privire comparativă asupra anchetelor dialectale românești: de la Chestionarele Muzeului Limbii Române, la ALR I și ALRR–Transilvania, comunicare susținută la Cel de-al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2020.
 8. Elipsa în textul dialectal (de la ALRT II, la textele NALR), comunicare susținută la „Atelierul lingvistic online”, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Alexandru Rosetti”, București, 25‒26 septembrie 2020.
 9. Diminutive și hipocoristice folosite în localitatea Feleacu (jud. Cluj), comunicare susținută la Al 20-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: „Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică”, Facultatea de Litere, Universitatea din București, 20–21 noiembrie 2020.
 10. Valori semantico–pragmatice ale apoziției în limba română vorbită, comunicare susținută la Conferința Internațională „Text, context, pretext”, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova, 17–18 mai 2019.
 11. Prenume din localitatea Feleacu (jud. Cluj) din perspectivă multiculturală, comunicare susținută la Conferința Internațională de Onomastică „Numele și Numirea”, ediția a V-a, „Multiculturalism în onomastică”, organizată de Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere și Centrul de Onomastică, Baia Mare, 3–5 septembrie 2019.
 12. Supranume și porecle feminine în ALRR Transilvania, comunicare susținută la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a IV–a, organizată de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019 (coautor).
 13.  Din terminologia portului popular românesc: ʽînvelitoare femeiască pentru capʼ, pe baza ALR I și a NALR, comunicare susținută la Al 19–lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică „Româna în context romanic”, București, 22–23 noiembrie 2019.
 14. Dénominations romanes pour ՙtronc՚, comunicare susținută la Al 52-lea Simpozion Internațional al „Atlasului Limbilor Europei” („The Atlas Linguarum Europae (ALE)” Symposium, the 52nd Editorial Board Meeting), organizat de Institute of the Lithuanian Language, Research Centre of Geolinguistics, Vilnius (Lituania), 8–12 septembrie 2019 (coautor).
 15. Atitudine descriptivă și comentariu metalingvistic în ALRR–Transilvania, comunicare susținută la Simpozionul Internațional „100 de ani de romanistică la Zagreb: tradiție contacte, perspective”, organizat de Departamentul de romanistică și Departamentul de italianistică, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Zagreb (Croația), 15–17 noiembrie 2019.
 16. Valori pragmatice ale repetiției în limba română vorbită, comunicare susținută la Internationale Tagung (Simpozionul Internațional) „Randromania im Fokus: gesprochenes Rumänisch, Portugiesisch und Galicisch (Romania Laterală in focus: româna, portugheza și galega vorbite)”, organizat de Universitatea „Ludwig Maximilian”, München (Germania), 26–28 aprilie 2018.
 17. Valori pragmatice ale anacolutului în discursul dialectal, comunicare susținută la Conferința Internațională „Dialogul culturilor – între tradiție și modernitate”, Ediția a XX–a, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural, Alba Iulia, 7–8 iunie 2018.
 18. From the National Romanian Linguistic Atlas (ALR) to the Regional Romanian Linguistic Atlases (Transilvania, Banat, Maramureș, Crișana, Timoc), comunicare susținută la Cel de–al 51–lea Simpozion Internațional al „Atlas Linguarum Europae (ALE)”, organizat de Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” București, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Consiliul Județean Maramureș, Societatea Maramureșeană de Onomastică și Dialectologie, Baia Mare, 27 iunie – 1 iulie 2018 (coautor).
 19. Supranume și porecle colective pe baza NALR, comunicare susținută la Cel de–al XVIII–lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 30–31 august 2018 (coautor).
 20. Precizări asupra numeralelor de tipul (de–) a doua oară, (de–) al doilea pe baza materialului NALR, comunicare susținută la Al 18–lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică „Româna și limbileromanice”, organizat de Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică și Centrul de Lingvistică Teoretică și Aplicată (CLTA) al Facultății de Litere, București, 23–24 noiembrie 2018.
 21. Alocutivele în discursul narativ oral, comunicare susținută la Sesiunea Științifică Internațională „Dialogul culturilor între tradiție și modernitate”, Ediția a XIX–a, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural, Alba Iulia, 9–10 iunie 2017.
 22. Nume de familie din Feleacu (jud. Cluj), comunicare susținută la Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”, Ediția a IV–a „Sacru și profan în onomastică”, organizată de Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere și Centrul de Onomastică, Baia Mare, 5–7 septembrie 2017.
 23. Considerații asupra toponimiei satului Feleacu (jud. Cluj), comunicare susținută la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a III–a, organizată de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 24. Mărci pragmatice cu rol persuasiv în discursul narativ oral, comunicare susținută la Conferința Internațională „Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS)”, organizată de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească de la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș–Bolyai”, Cluj-Napoca, 20–21 octombrie 2017.
 25. Termeni pentru ‘Calea Lactee’ pe baza materialului NALR, comunicare susținută la Cel de–al XVII–lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016.
 26. Din pragmatica textului dialectal: conectori pragmatici, comunicare susținută la Zilele Academice Clujene, Simpozionul Național, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 17 mai 2016.
 27. Din pragmatica textului dialectal, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a II–a, organizată de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 28. Forme ale alterității în discursul narativ oral, comunicare susținută la Zilele Academice Clujene, Simpozionul Național „Direcții alecercetării lingvistice și filologice actuale”, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 29. Identitate și alteritate în textul dialectal, comunicare susținută laCel de–al XV–lea SimpozionInternațional de Dialectologie„Dialectologia românească în context romanic”, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012.
 30. Mod și modalitate în discursul narativ oral, comunicare susținută la Zilele Academice Clujene, Simpozionul Național „Tendințe în lingvistica și filologia contemporană”, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 22 mai 2012.
 31. Graiul din Feleacu (jud. Cluj), comunicare susținută la Al XIV–lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 16–17 septembrie 2010.
 32. Strategii ale politeții negative în textul dialectal, comunicare susținută la Al XIII–lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Societatea Română de Dialectologie, Baia Mare, 19–21 septembrie 2008.
 33. Stratégies de la politesse positive dans le texte dialectal, comunicare susținută la Colocviul Internațional „Le Texte: modèles, méthodes, perspectives”, Universitatea „Babeș–Bolyai”, Facultatea de Litere, Centrul de lingvistică romanică și analiza discursului, Cluj-Napoca, 25–27 septembrie 2008.
 34. Types de deixis dans le texte dialectal, comunicare susținută la Colocviul Internațional „Limba română – Abordări tradiționale și moderne”, organizat de Universitatea „Babeș–Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 19–20 octombrie 2007.
 35. Textul dialectal din perspectivă pragmatică, comunicare susținută la Conferința Internațională „Integrarea europeană – între tradiție și modernitate”, IETM ediția a 2–a, organizată de Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe și Litere, Târgu-Mureș, 20–21 septembrie 2007.
 36. Note lexicale, comunicare susținutăla Întâlnirile Științifice „Sextil Pușcariu”, organizate de Centrul Național de Cultură Bran, Muzeul Bran, Asociația „Fiii și Prietenii Branului”, Bran, 29 iunie 1996.
 37. Textul popular dialogat, comunicare susținutăla Zilele Academice Clujene, Simpozionul Național „Limba română: sincronie și diacronie”, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 24 octombrie 1995.
 38. Privire comparativă asupra anchetelor pentru ALR I și ALRR–Transilvania în Feleacu (Cluj), comunicare susținută la Al VIII–lea Simpozion Național de Dialectologie, organizat de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Școala Generală Belinț–Chizătău, Belinț, jud. Timiș, 13–15 octombrie 1994.
 39. Porecle din Feleacu (jud. Cluj), comunicare susținutăla Zilele Academice Clujene, Al X–lea Simpozion Național de Onomastică „Sisteme ale numelor proprii”, organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 26–28 octombrie 1993.
 40. Termeni pentru ‘broboadă’ și ‘basma’ în ALR I, comunicare susținutăla Al VII–lea Simpozion Național de Dialectologie, organizat de Academia Română, Institutul de Fonetică și Dialectologie „Al. Rosetti”, București, 15–17 octombrie 1992.

Actualizat în 12 mai 2022

Înapoi