CS LILLA-MARTA VREMIR

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață  de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (coeditor).
 2. Aldea, M., Leucuta C‒D., Vremir M., Cristea E. V., Podaru A. A. 2013. Lexiconul de la Buda (1825) – ed. electronica. Cluj-Napoca.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Magyar-román szótár – Dicționar maghiar-român, vol. I‒II, București, Editura Academiei Române, 2010-2011.
 2. Román-magyar közigazgatási szótár, Sepsiszentgyörgy/Sf. Gheorghe, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó. 2002.
 3. Román-magyar közigazgatási szójegyzék, Kolozsvár/Cluj-Napoca, AESz-füzetek 7, 2000.

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Cercetarea calității de nobil în comitatul Maramureș: anii 17491769. Cluj-Napoca, Editura Societății Culturale Pro Maramureș Dragoș Vodă. Colecția genealogică nr. 2, 2003.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Denumiri de culori în Lexiconul de la Buda (1825), în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 231–246.
 2. Recenzie la É. Kiss Katalin-Hegedűs Attila-Pintér Attila (red.), Nyelvelmélet és kontaktológia, 4. PPKE BTK, Budapest-Piliscsaba. 2019, în „Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények” 2019/2.
 3. Note privind termenii referitori la corpul uman și bolile acestuia în două dicționare de la începutul secolului al 19-lea,  în Caietele Sextil Pușcariu IV, Actele Conferinței Internaționale „ZILELE SEXTIL PUȘCARIU” Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor și Argonaut, 2019.
 4. Numele în contextul familiilor mixte din Cluj-Napoca, în Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de onomastică „Numele și numirea”, Ediția a V-a: Multiculturalism în onomasică , Baia Mare, 3–5 septembrie 2019.
 5. Note privind alegerea și folosirea numelui în cazul minorității maghiare din Cluj, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 2017, p. 473–482.
 6. Névhasználati tendenciák kisebbségi helyzetben, în „Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények”, LX, 2016, nr. 2, p. 145–154.
 7. Variații de scriere în Dialogu pentru începutul limbei română întră nepotu și unchiu, de Petru Maior. Un punct de vedere., în Pavel, E.−Mocanu, N.−Tudurachi, A. (ed.) „Caietele Sextil Pușcariu”, II, 2015, p. 57–65 (coautor).
 8. Lexiconul de la Buda: nume de ocupații, funcții și meșteșuguri, în Pavel, E., Mocanu, N., Tudurachi, A. (ed.) „Caietele Sextil Pușcariu”, II, 2015, p. 520–534.
 9. Egy kevéssé ismert szótár a 19. század elejéről: a Budai Lexikon, în „Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények”. LIX 59 (1), 2015, p. 39–62.
 10. Primii pași în realizarea ediției electronice a Lexiconului de la Buda (1825), în „Philologica Jassyensia”, IX, 2013, nr. 1, p. 9–16 (coautor).
 11. TheRomanian-Latin-Hungarian-German Lexicon - The Lexicon of Buda (1825).I nformatics Challenges for an Emended and On-line Ready Edition, în Vatvedt Fjeld, R. and Torjusen, J.M. (eds.), Proceedings of the 15th EURALEX International Congress 7–11 August, 2012, Oslo, 2012, p. 903–909 (coautor).
 12. The Lexicon of Buda. A Glimpse into the Beginnings of Mainstream Romanian Lexicography. în Vatvedt Fjeld, R. and Torjusen, J.M. (eds.) Proceedings of the 15th EURALEX International Congress 7–11 August, 2012, Oslo, 2012, p. 282–295 (coautor).
 13. Iskola és kétnyelvűség viszonya Tordán, în J. Péntek–E. Bálint (ed.), Oktatás - nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai magyar oktatásról,  Cluj-Napoca, 2009, p. 30–75 (coautor).
 14. Nyelvi sémák. A kevertnyelvű családok nyelvhasználatának megközelítéséről, în Bodó B. (ed.) Nyelvi jogok, nyelvpolitika. Szorvany Alapitvany, Timișoara, Marineasa, 2007, p. 171–182.
 15. A magyar-román vegyes házasságok néhány vetületéről, în Bodó B. (ed.), Romániai Magyar Évkönyv. Szorvany Alapitvany, Timișoara, Marineasa, p. 171–184.
 16. Nyelvi környezet, szocializáció, nyelvi identitás. Szociolingvisztikai adatok egy tordai felmérés tükrében, în Benő A., Szilágyi N. S. (red.), Nyelvi közösségek – nyelvi jogok, Cluj-Napoca, Kiadja az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2006, p. 360–379.
 17. Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök tordai iskolások körében, în „Nyelvünk és kultúránk”, XXXV, 2005, nr. 5–6, p. 5–24 (coautor).
 18.  Nyelvek és attitűdök kétnyelvű közösségben, în T. Szabó Levente (ed.) Rodosz Tanulmányok. I. Nyelvek, szövegek, identitások. Materialul Conferinței Științifice Phd RODOSZ III. 22–23 martie 2002. Lingvistică și literatură, Cluj-Napoca, Kriterion, 2002, p. 29–36.
 19. Aspecte ale bilingvismului maghiar-român. Acomodarea lingvistică, în O. Murvai (ed.), Lingua Pax Vol. I. Interculturalitate și democrație, București, Cavallioti, 2001, p. 307–314.
 20. Attitűdvizsgálat és nyelvhasználat a kolozsvári magyar fiatalok körében, în Borbély Anna (ed.), Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai, 2000, p. 239–247.
 21. Language Attitudes and Language Use of the Hungarian Minority in Kolozsvár–Cluj, Romania. Nemzetközi Phd Konferencia anyaga. Materialul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor. Universitatea Miskolc, 1998.
 22. Preferințe și variațiuni lingvistice în limbajul tinerilor maghiari din Cluj, în O. Murvai (coord.), Conferința Națională de Bilingvism, București, Kriterion, 1997, 241–249.
 23. Időszakos és/vagy permanens nyelvvesztés mint a kétnyelvűség (ir)reverzibilis jelensége, în „Kétnyelvűség”, 1995, nr. 2, p. 25–38.

Comunicări științifice:

 1. Denumiri de culori în Lexiconul de la Buda (1825), comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 2. Reprezentări ale corpului uman în dicționarele românești de la începutul secolului al XIX-lea, comunicare susținută la Conferința Internațională Zilele Sextil Pușcariu, Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 3. Numele în contextul familiilor mixte din Cluj-Napoca, comunicare susținută la Conferința Internațională de Onomastică Numele și numirea, Ediția a V-a, Baia Mare, 3–5 septembrie 2019.
 4. Anyanyelv, másodnyelv, környezeti nyelv, comunicare susținută la Oktatás határhelyzetben nemzetközi Konferencia, Nagyvárad/Oradea, 12 octombrie 2018.
 5. Tendințe în utilizarea numelui în cazul minorității maghiare, comunicare la Conferința Dialogul culturilor – între tradiție și modernitate ediția a XIX-a, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, 9–10 iunie 2017.
 6. Probleme de antroponimie bilingvă în actele administrative, comunicare susținută la Conferința Internațională Zilele Sextil Pușcariu ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 7. Limbă oficială. limbă străină, limbă nematernă, comunicare susținută la Conferința Internațională Discurs Polifonic în Româna ca limbă străină (RLS), Cluj-Napoca, 20–21 octombrie 2017.
 8. Limba maghiară în dicționare românești de la începutul sec. al XIX-lea, comunicare susținută la Simpozionul Tendințe ale cercetării lingvistice și filologice actuale, Cluj-Napoca 19 mai 2016.
 9. Socializarea bilingvă: așteptări și realitate, comunicare susținută la Zilele Academice Clujene, mai 2014.
 10. The Project The Lexicon of Buda (1825). Emended and On-Line Ready Edition – Present Stage Overview, comunicare susținută la cea de-a IX-a Ediție a Conferinței Resurse Lingvistice și Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, Iași, 16–17 mai 2013.
 11. Termeni religioți în Lexiconul de la Buda (1825), comunicare susținută la Simpozionul internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană, Ediția a III-a. Iași, 30 mai-1 iunie 2013.
 12. Recuperarea unei opere lexicografice de excepție a Școlii Ardelene: Lexiconul de la Buda (1825). Implementarea unui proiect, comunicare susținută la Simpozionul internațional Școala Ardeleană, Ediția a VIII-a, Oradea, 12–13 aprilie 2013.
 13. Proiectul Lexiconul de la Buda (1825). Ediție emendată și prelucrată electronic pentru consultare on-line. Bilanț și perspective. Conferința Internațională Sextil Pușcariu, Ediția I., Cluj-Napoca, 12–13 sept. 2013.
 14. TheRomanian-Latin-Hungarian-German Lexicon - The Lexicon of Buda (1825). Informatics Challenges for an Emended and On-line Ready Edition. In: Vatvedt Fjeld, R. and Torjusen, J.M. (eds.) Proceedings of the 15th EURALEX International Congress 7–11 August, 2012, Oslo (Norvegia).
 15. The Lexicon of Buda. A Glimpse into the Beginnings of Mainstream Romanian Lexicography. In: Vatvedt Fjeld, R. and Torjusen, J.M. (eds.) Proceedings of the 15th EURALEX International Congress 7–11 August, 2012, Oslo (Norvegia)
 16. Anyanyelv és környezeti nyelv a kisgyermekkorban. Elvárások és tények, comunicare susținută la Conferinta Politici educaționale și practice educaționale în context multilingv, Miercurea Ciuc, 12–13 iunie 2008.
 17. Nyelvválasztás és nyelvhasználat a nyelvileg vegyes családokban Kolozsváron, comunicare susținută la Conferința Internațională A nyelvi/emberi jogok és a közigazgatási jog, Timișoara, 14–15 sept. 2006.
 18. A vegyes házasságok nyelvi vetületéről, comunicare susținută la Élőnyelvi Konferencia, Bük (Ungaria) 9–11 oct. 2006.
 19. Nyelvi környezet, szocializáció, nyelvi identitás, comunicare susținută la Élőnyelvi Konferencia, Kolozsvár/Cluj-Napoca septembrie 2004.
 20. Nyelvek és attitűdök kétnyelvű közösségben, comunicare susținută la Conferința internațională MANYE XII. Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged (Ungaria) 27–28 martie 2002.
 21. Nyelvek és attitűdök kétnyelvű közösségben, comunicare susținută la Conferința Doctoranzilor RODOSZ III. Cluj-Napoca, 22–23 martie 2002.
 22. Nemzetiségi viszonyulás kisebbségi helyzetben, comunicare susținută la Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében. MTA Kisebbségkutatóintézet, Budapest (Ungaria), 30–31 mai 2002.
 23. Attitűdvizsgálat és nyelvhasználat a kolozsvári magyar fiatalok körében, comunicare susținută la Élőnyelvi Konferencia, Bécs (Viena, Austria),  2–5 sept. 1998.
 24. Nyelvhasználat és nyelvi attitűd a kolozsvári magyar kisebbség körében, comunicare susținută la XXIII. OTDK, Humán szekció, Miskolc (Ungaria), 25–27 martie 1997.
 25. Időszakos és/vagy permanens nyelvvesztés mint a kétnyelvűség (ir)reverzibilis jelensége, comunicare susținută laII. Kulturökológiai Tanácskozás, Gödöllő (Ungaria) 1995.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi